Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Dama Karo
Obowiązuje od dnia 11.04.2016 (aktualizacja 24.05.2018)

§ 1. Definicje

1. Sprzedawca - Jest jednocześnie administratorem witryny internetowej zawierającej Sklep: Tomasz Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą neptron.pl, ul. św. Jadwigi 8042-226 Częstochowa wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. NIP: 573-279-09-26 Telefon kontaktowy: 34 341 01 99. Adres e-mail: biuro@neptron.pl.

2. Sklep - Strona internetowa należąca do Sprzedawcy dostępna pod adresem www.dama-karo.pl, za pośrednictwem której Kupujący może składać Zamówienia

3. Użytkownik - Każda osoba, która odwiedza Sklep.

4. Umowa sprzedaży - Umowa sprzedaży zawarta na odległość w oparciu o Sklep, zawarta między Użytkownikiem a Sprzedawcą

5. Produkt - Rzecz ruchoma, którą Sprzedawca prezentuje na stronach Sklepu, mogąca być przedmiotem Umowy sprzedaży.

6. Klient - Każdy Użytkownik który złoży zamówienie Produktu dostępnego na podstronach Sklepu (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

7. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).

8. Regulamin - Niniejszy regulamin określający warunki korzystania oraz zasady funkcjonowania Sklepu. Regulamin jest dostępny w każdym momencie na stronie internetowej   https://www.dama-karo.pl/regulamin/ gdzie można go przeczytać, pobrać i/lub wydrukować. Odnośnik do Regulaminu jest widoczny na każdej podstronie Sklepu. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja warunków określonych w Regulaminie.

9. Polityka prywatności - Zbiór zasad związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę. Polityka prywatności jest dostępna w każdym momencie na stronie internetowej   https://www.dama-karo.pl/polityka-prywatnosci/  gdzie można ją przeczytać, pobrać i/lub wydrukować. Odnośnik do Polityki prywatności jest widoczny na każdej podstronie Sklepu. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja warunków określonych w Polityce prywatności.

10. Koszyk - Jedna z funkcji Sklepu służąca do kompletowania zamówienia Produktów mogących być przedmiotem Umowy sprzedaży.

11. Formularz zamówienia - Część Sklepu dostępna po wybraniu produktów znajdujących się w Koszyku, w którym Użytkownik podaje dane teleadresowe niezbędne do zrealizowania przesyłki Produktu. Wypełnienie Formularza zamówienia jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia Produktu/ów.

12. Kasa - Jedna z funkcji Sklepu w której można zobaczyć:
    a) Jakie Produkty są w Koszyku oraz jaka jest ich cena;
    b) Jakie są możliwości doręczenia Produktów oraz jakie są ceny poszczególnych metod doręczeń;
    c) Czy został użyty kod rabatowy; 
    d) Jaka jest ostateczna cena wraz z kosztami doręczenia jaką Klient zobowiązuje się przekazać Sprzedawcy w zamian za Produkt/y będący/e przedmiotem Umowy sprzedaży.
Oraz miejsce gdzie po zaakceptowaniu powyższych informacji i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu i wybrania metody płatności można złożyć zamówienie Produktu/ów.

13. Rejestracja - Czynność polegająca na podaniu aktywnego adresu poczty elektronicznej oraz indywidualnego hasła dostępu Użytkownika, wymagana do korzystania z funkcji Sklepu odpowiedzialnych za poprawne przesłanie Formularza zamówienia do Sprzedawcy.

14. Konto - Część Sklepu uruchomiona indywidualnie dla Użytkownika po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji. Konto wraz ze wszystkimi danymi Klient możne w każdym momencie usunąć o czym szerzej w § 6 ust. 4.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady:
    a) Przeglądania stron Sklepu;
    b) Dokonywania rejestracji Użytkownika i korzystania z konta Użytkownika;
    c) Składania zamówień drogą elektroniczną w ramach podstron Sklepu oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktów znajdujących się na stronie Sklepu;
    d) Korzystania z kodów promocyjnych;
    e) Związane z polityką prywatności oraz ochrony danych osobowych;
    f) Związane z polityką "Cookies";
    g) Związane z metodami oraz sposobami w jaki można zgłosić Sprzedawcy reklamacje;
    h) Związane z prawem Klienta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

2. Informacje o Produktach zamieszczone na podstronach Sklepu w tym ich opisy, zdjęcia i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Informacje te nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z pełną akceptacja Regulaminu.

§ 3. Korzystanie ze Sklepu

1. Aby strony Sklepu wyświetlały się poprawnie a korzystanie z niego było możliwe niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do łącza internetowego, wyposażonego w jedną z poniższych, zaaktualizowanych do najnowszej wersji przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, z włączoną obsługą języka Javascript oraz akceptacją plików "Cookies" (o których szerzej w § 13).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Sklepu lub przerw w dostępie do wybranych funkcji spowodowanych aktualizacjami oraz pracami konserwacyjnymi prowadzonymi w celu poprawienia jakości dostarczanych treści oraz usług.

3. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu i/lub ograniczyć dostęp do jego funkcji w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub w przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że Klient w Formularzu Zamówienia podał:
    a) Dane wprowadzające w błąd
    b) Dane niezgodne z prawdą
    c) Dane naruszające dobro osób trzecich

4. Użytkownicy Sklepu zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa oraz do zaniechania działań mających na celu ingerencję w część systemową Sklepu i/lub celowego wprowadzania w błąd innych Użytkowników.

5. Wszelkie prawa do Sklepu w tym do jego nazwy, opisów produktów, domeny internetowej, fotografii oraz grafik, logotypów (za wyjątkiem logotypów i fotografii prezentowanych w Sklepie w celach prezentacji towarów do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.

§ 4 Rejestracja oraz składanie zamówień

1. Rejestracja, utrzymanie Konta oraz korzystanie ze strony Sklepu jest darmowe.

2. Aby złożyć zamówienie w Sklepie niezbędne jest wypełnienie Formularza zamówienia co wiąże się z Rejestracją Konta.

3. Jeżeli Użytkownik nie dokonał wcześniej Rejestracji, prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia jednocześnie jest Rejestracją.

4. Aby Formularz zamówienia został zaakceptowany przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.

5. Sprzedawca nigdy nie będzie zwracał się do Klienta Sklepu z prośbą o podanie hasła do Konta. Sprzedawca jednocześnie zwraca uwagę, że publiczny charakter sieci Internet może wiązać się z zagrożeniami takimi jak pozyskanie i/lub modyfikowanie danych Klienta przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy Sklepu powinni stosować właściwe środki techniczne oraz zabezpieczenia (np. programy antywirusowe) minimalizujące zagrożenia.

6. W trakcie Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne i nie jest ono niezbędne do poprawnego wypełnienia Formularza zamówienia, Rejestracji lub prowadzenia Konta. Wyrażoną zgodę można w każdym momencie cofnąć w ustawieniach Konta lub wysyłając stosowną prośbę do Sprzedającego. Sprzedawca wyraźnie informuje o celach zbierania danych osobowych.

7. Po dokonaniu Rejestracji i/lub po wypełnieniu Formularza zamówienia Użytkownik niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie dokonania Rejestracji i/lub wypełnienia Formularza zamówienia na podany podczas Rejestracji adres poczty elektronicznej.

8. Otrzymanie wiadomości potwierdzającej założenie Konta jest chwilą w której zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Usługa ta jest bezpłatna.

9. Aby skompletować zamówienie Użytkownik ma do dyspozycji na każdej podstronie Produktu przycisk "Dodaj do koszyka". Po wybraniu w taki sposób jednego lub więcej Produktu należy wypełnić Formularz zamówienia. W tym celu należy nacisnąć przycisk "Koszyk", a następnie po wprowadzeniu ewentualnego kodu rabatowego (o których szerzej w § 11) należy udać się do Kasy poprzez naciśnięcie przycisku "Przechodzę do kasy". W tym miejscu wyświetla się podsumowanie Produktów znajdujących się w Koszyku, zostaje przedstawiona cena poszczególnych Produktów oraz możliwości dostawy wraz z cenami, oraz łączna cena wraz z kosztami przesyłki.

10. Poprawne wypełnienie Formularza zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów skierowanej do Sprzedawcy

11. Potwierdzeniem otrzymania przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy sprzedaży jest wiadomość wysłana na adres poczty elektronicznej Klienta podanej w Formularzu zamówienia.

12. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży od Klienta.

13. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie w formie cyfrowej potwierdzenia złożenia zamówienia, niniejszego regulaminu oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 5. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.

2. Użytkownik ma prawo do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem tj. może przeglądać dostępne podstrony oraz korzystać z funkcji takich jak składanie zamówienia, kontakt ze Sprzedającym itp.

3. Użytkownik ma prawo pobierać zdjęcia dostępne na stronach Sklepu i korzystać z nich na własny użytek, jednak ich rozpowszechnianie jest możliwe tylko w celach niekomercyjnych i tylko w przypadku gdy w pobliżu zdjęcia znajdzie się link do strony internetowej Sklepu.

4. Wszystkie treści dostępne na stronie w tym Regulamin, fotografie produktów, grafiki, opisy produktów oraz inne treści dostępne na podstronach Sklepu są własnością Sprzedającego i podlegają ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dna 4 lutego 1994r.

5. Sprzedawca ma prawo do ograniczenia lub całkowitego zablokowania dostępu do wybranych funkcji Sklepu Użytkownikowi, który naruszy postanowienia Regulaminu, zamieszcza treści bezprawne lub gdy działa na szkodę Sprzedawcy i/lub innych Użytkowników Sklepu.

§ 6. Prawa i obowiązki Klienta

1. Aby dokonać zamówienia produktu Klient zobowiązany jest do zaakceptowania postanowień Regulaminu

2. W celu złożenia zamówienia Produktu niezbędne jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia w tym podanie wszystkich wymaganych danych (zaznaczonych symbolem gwiazdy: "*").

3. Klient ma prawo do wglądu w dane które przekazał Sprzedawcy w związku z prowadzeniem Konta.

4. Klient ma prawo do usunięcia konta oraz powiązanych z nim danych w każdym momencie bez podania przyczyny. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą lub zalogować się na konto które ma zostać usunięte i zaznaczyć opcję usunięcia konta w podstronie związanej z ustawieniami Konta.

§ 7. Odstąpienie od umowy

1. Klientowi będącemu konsumentem (w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Klienta Produktu - tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Produktu przez Konsumenta, lub:
    a) W przypadku, gdy Konsument złoży jedno zamówienie obejmujące wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części;
    b) W przypadku, gdy Konsument złoży jedno zamówienie obejmujące dostarczanie Produktów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.

2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu do umów:
    a) O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
    b) W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    c) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    d) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    e) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    f) W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    g) W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
    h) W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
    i) W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    j) O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    k) Zawartej w drodze aukcji publicznej;
    l) O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
    m) O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wzór takiego oświadczenia został przygotowany przez Sprzedawcę i znajduje się pod adresem: https://www.dama-karo.pl/zwrot.pdf

4. W przypadku gdy Klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, oraz gdy przesłał do Sprzedawcy oświadczenie o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Klientowi w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia poniesione koszty wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta.

5. Klient, który odstąpił od umowy zawartej na odległość zobowiązany jest odesłać do Sprzedawcy Produkt/y w terminie nie przekraczjącym 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. Klient ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy obniży wartość Produktu poprzez korzystanie z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu poniesionych kosztów przez Klienta w przypadku gdy Klient odstąpił od umowy oraz przesłał oświadczenie o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu, w sposób taki sam jaki wybrał Klient przekazując płatność Sprzedawcy, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu poniesionych kosztów.

8. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Reklamacje i Rękojmia

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wady sprzedanego Produktu. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w § 1 ust. 1

2. Składającemu reklamacje Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii. Dla umożliwienia rozpatrzenia reklamacji Klient obowiązany jest ponadto przesłać Produkt do siedziby Sprzedającego.

3. Reklamacja złożona przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkować do reklamacji złożonej przez Klienta w terminie 14 dni od otrzymania jej w formie pisemnej.

5. Sprzedawca zapewnia dostawę Produktu pozbawionego wad fabrycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

6. W przypadku gdy towar ma wadę, Klient może:
    a) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy sprzedaży; 
    b) Zażądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad, lub usunięcia wad.

7. Klient wykonujący uprawnienia w związku z rękojmią jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego Produktu na adres Sprzedawcy podany w § 1 ust. 1 przy czym koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

8. Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fabryczna ujawni się w terminie nie przekraczającym 24 miesięcy od doręczenia Produktu do Klienta.

10. W przypadku gdy Klient jest jednocześnie przedsiębiorcą i nie zbadał Produktu lub nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, traci uprawnienia z tytułu rękojmi.

11. Uprawnienia Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedającego za wady Produktu nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta - na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

§ 9. Płatności

1. Ceny Produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

2. Ceny Produktów są prezentowane w walucie złoty (PLN).

3. Ceny Produktów nie zawierają kosztów doręczenia przesyłki. W zależności od wybranej opcji dostawy cena końcowa zamówienia zostanie powiększona o koszta przesyłki o czym Klient zostanie poinformowany podczas składania zamówienia. Wyjątkiem jest posiadanie kodu rabatowego, dzięki któremu istnieje możliwość uniknięcia doliczenia kosztów wysyłki o czym szerzej w § 11.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
    a) Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy: 03 1140 2004 0000 3602 7378 5328 Wówczas realizacja zamówienia nastąpi nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowycm Sprzedawcy;
    b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);
    c) Gotówką za pobraniem, wówczas realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę prawidłowo wypełnionego Formularza Zamówienia a płatność Klient przekazuje kurierowi lub listonoszowi przy odbiorze przesyłki.

5. Podczas składania zamówienia w Sklepie, Użytkownik jest informowany o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży.

6. Jeżeli Klient nie ureguluje płatności w terminie o którym mowa w § 9 ust. 5 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności. Jeżeli i ten termin zostanie przekroczony a płatność nie zostanie uregulowana, wówczas Sprzedawca prześle Klientowi na adres poczty elektronicznej podanej w Formularzu zamówienia oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 10. Dostawa Produktów

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zależności od wybranej opcji przez firmy kurierskie lub Pocztę Polską.

2. Dostawy Produktu zamówionego przez Klienta są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątki z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o czasie potrzebnym na zrealizowanie dostawy Produktu.

4. W dniu nadania przesyłki, do Klienta wysyłana jest informacja potwierdzająca nadanie przesyłki. Informacja wysyłana jest na adres poczty elektronicznej podanej w Formularzu zamówienia.

5. Sugeruje się aby przed odbiorem przesyłki z poczty lub od kuriera sprawdzić, czy przesyłka nie zawiera wyraźnych śladów, które mogły powstać w transporcie przez np. nieumiejętne obchodzenie się z przesyłką. W przypadku zauważenia uszkodzenia na opakowaniu nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i skontaktować się ze Sprzedawcą.

6. Do przesyłki oprócz Produktów zamówionych przez Klienta każdorazowo dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

7. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody o której mowa w § 4 ust. 6, Sprzedawca do przesyłki może nieodpłatnie dołączyć materiały reklamowe.

§ 11. Kody rabatowe

1. Klient dokonujący zakupów w Sklepie ma możliwość skorzystania ze zniżek przygotowywanych przez Sprzedawce, realizowanych na podstawie kodów rabatowych gdy:
    a) Konto Klienta na którym łączna kwota zrealizowanych zamówień przekroczy 300zł może otrzymać rabat w wysokości 5% od ceny wybranych produktów w kolejnych zamówieniach.
    b) Konto Klienta na którym łączna kwota zrealizowanych zamówień przekroczy 1000zł może otrzymać rabat w wysokości 10% od ceny wybranych produktów w kolejnych zamówieniach.
    c) W porozumieniu ze Sprzedawcą ustalił indywidualny rabat.

2. Każdy klient może użyć innego kodu rabatowego niż określony w § 11 ust. 1 Regulaminu, pod warunkiem, że jest w jego posiadaniu.

3. Kody rabatowe są publikowane w materiałach reklamowych, promocyjnych oraz na stronach partnerów reklamowych Sklepu. Składają się z ciągów liter i/lub znaków. Przykładowymi miejscami gdzie mogą być publikowane są:
    a) Profile Sklepu w portalach społecznościowych (np. www.facebook.com/DamaKaroPL/ ); 
    b) Blogi i strony partnerów;
    c) Mogą zostać wysłane tradycyjną pocztą, pocztą elektroniczną lub wiadomością SMS jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie tego typu wiadomości co wiąże się z wyrażeniem zgody o której mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu.

4. Kody rabatowe nie łączą się ani ich wartość nie jest sumowana. Podczas składania zamówienia można użyć tylko jednego kodu. W przypadku gdy posiada się kilka różnych kodów należy zastanowić się z którego chce się skorzystać.

5. Kody rabatowe mogę obejmować: 
    a) Obniżenie ceny produktów (wartość procentowa) 
    b) Obniżenie ceny produktów (wartość w złotych) 
    c) Darmową dostawę

6. Ważność kodów rabatowych może być ograniczona czasowo. W każdym miejscu gdzie publikowany jest kod rabatowy powinna być informacja do kiedy jest ważny. Jeśli takiej informacji nie ma oznacza to, że kod ważny jest bezterminowo.

7. Niektóre kody rabatowe mogą wymagać określonej minimalnej kwoty zamówienia aby stały się aktywne, wówczas w miejscu gdzie Sprzedawca udostępni kod będzie o tym informacja.

8. Karta stałego klienta może zostać wydana po spełnieniu jednego z warunków z § 11 ust. 1 Regulaminu.

9. Karta stałego klienta jest wydawana konkretnej osobie i nie można jej przekazywać, sprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.

10. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że karta stałego klienta została przekazana osobie trzeciej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia karty.

11. Kod umieszczony na karcie stałego klienta jest jednocześnie kodem rabatowym przypisanym do Konta Klienta

12. Aby kod rabatowy został zaakceptowany należy go wprowadzić w Koszyku. Jeżeli kod rabatowy jest poprawny a jego ważność nie wygasła po wpisaniu i przejściu do Kasy zostanie wyświetlony komunikat który potwierdzi poprawne użycie kodu oraz przeliczy na nowo kwotę należną do zapłaty.

13. W przypadku gdy kod rabatowy nie został zaakceptowany i cena Produktów w Kasie nie uległa zmianie, oznacza to, że kod rabatowy nie jest aktywny a dalesze wypełnianie Formularza zamówienia będzie oznaczało zaakceptowanie wyświetlanej kwoty Produktu/ów bez uwzględnienia zniżek o których mowa w § 11. ust. 5.

§ 12. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Polityka Prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Polityka prywatności jest dostępna pod adresem: https://www.dama-karo.pl/polityka-prywatnosci/

§ 13. Pliki Cookies

1. Sklep wykorzystuje pliki "Cookies" własne oraz zewnętrznych podmiotów.

2. Szczegółowy opis polityki Plików Cookies opisany jest w polityce prywatności dostęonej pod adresem: https://www.dama-karo.pl/polityka-prywatnosci/

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

2. Regulamin jest dostępny w trybie ciągłym na podstronie Sklepu: https://www.dama-karo.pl/regulamin

3. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, jednocześnie informuje, że dla każdego zamówienia które zostało przyjęte obowiązuje Regulamin który w momencie przyjmowania zamówienia jest dostępny pod adresem o którym mowa w § 14 ust. 3. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, zmiana wchodzi w życie w terminie 7 dni od daty opublikowania nowego Regulaminu. Ponadto o zmianie Regulaminu każdorazowo informowany jest Użytkownik posiadający Konto. W przypadku gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest powiadomićo tym fakcie Sprzedającego co wiąże się z rozwiązaniem umowy o której mowa w § 4 ust. 8.

5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia Sklepu tj. 11.04.2016 r.

Pliki do pobrania:

1. Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość